0487-512147 raadgevers@delorijn.nl Geerstraat 8, 6651 CA Druten Postbus 145 6650 AC Druten

Galgenstraat / Weijenstraat 0 ong DIEDEN / DEURSEN-DENNENBURG

Prijs op aanvraag 

Fotopresentatie:
Deel dit object:
Kenmerken:
Provincie  :  Noord-Brabant
Gemeente  :  Ravenstein
Bouwtype  :  N.v.t.
Soort eigendom  :  volle eigendom
Status  :  Beschikbaar
Totaal hectare  :  11 ha 45 a 90 ca
Omschrijving:
VERPACHTING VIA INSCHRIJVING (voor zes jaar)

3 percelen grond bij Deursen-Dennenburg en 1 perceel grond bij Koolwijk/Herpen

Pachtvorm: geliberaliseerde pacht voor 6 jaar in de zin van art. 7:397 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek.

Ingangsdatum pacht:
- Voor de hieronder vermelde kavels I, II en III en kavelcombinaties V en VI: 1 januari 2019
- Voor de hieronder vermelde kavel IV: 1 april 2019

Inschrijving is mogelijk op:

Kavel I
Kadastraal bekend gemeente Ravenstein, sectie C, nr. 84, zoals deze globaal is aangegeven met rode kleur en cijfer I op bijgaande omgevingskaart 1:12500, als ook met een gele markering van het kadastrale nummer staat aangegeven op de kadastrale kaart schaal 1:2000 met de aanduiding Kavel I. De kadastrale oppervlakte is 4.67.40 ha.
De kavel heeft ontsluiting op de Galgenstraat en de Weijenstraat tussen Dieden en Deursen-Dennenburg. De cultuur is momenteel grasland.

Kavel II
Kadastraal bekend gemeente Ravenstein, sectie C, nr. 277, zoals deze globaal is aangegeven met rode kleur en cijfer II op bijgaande omgevingskaart 1:12500, als ook met een gele markering van het kadastrale nummer staat aangegeven op de kadastrale kaart schaal 1:2000 met de aanduiding Kavel II. De kadastrale oppervlakte is 3.22.50 ha.
De kavel is ontsloten aan de verharde weg genaamd Vlamen ten noorden van de kern Deursen-Dennenburg, de cultuur is momenteel bouwland.

Kavel III
Kadastraal bekend gemeente Ravenstein, sectie D, nr. 184, zoals deze globaal is aangegeven met rode kleur en cijfer III op bijgaande omgevingskaart 1:12500, als ook met een gele markering van het kadastrale nummer staat aangegeven op de kadastrale kaart schaal 1:2.000 met de aanduiding Kavel III. De kadastrale oppervlakte is 1.37.50 ha.
Het perceel is ontsloten aan de Langelsestraat tussen Deursen-Dennenburg en Ravenstein. De cultuur is momenteel bouwland.

Kavel IV
Kadastraal bekend gemeente Ravenstein, sectie H, nr. 68, zoals deze globaal is aangegeven met rode kleur en cijfer IV op bijgaande omgevingskaart 1:12500, als ook met een gele markering van het kadastrale nummer staat aangegeven op de kadastrale kaart schaal 1:2.000 met de aanduiding Kavel IV. De kadastrale oppervlakte is 2.18.50 ha.
Het perceel is ontsloten aan de Beemdenweg tussen Koolwijk en Herpen. De cultuur is momenteel grasland.

Kavel V
Is de combinatie van de bovenvermelde kavels I en II, met samen een kadastrale oppervlakte van 7.89.90 ha.

Kavel VI
Is de combinatie van de bovenvermelde kavels I, II en III met samen een kadastrale oppervlakte van 9.27.40 ha.

Kavel VII
Is de combinatie van de bovenvermelde kavels II en III met samen een kadastrale oppervlakte van 4.60.00 ha

Wijze van inschrijving
Alleen kan worden ingeschreven met gebruikmaking van een inschrijfbiljet. De pachtprijs die u vermeldt voor de kaveloppervlakte bij de betreffende kavel, is de jaarlijkse pachtprijs en geldt voor alle zes de pachtjaren:
A. voor de kavels I, II, III en de kavelcombinaties V, VI en VII loopt die periode van zes jaar vanaf 1 januari tot en met 31 december van het betreffende pachtjaar, waarvan het eerste pachtjaar begint op 1 januari 2019.
B. voor kavel IV loopt die periode van zes jaar vanaf 1 april tot en met 31 maart van het betreffende pachtjaar, waarvan het eerste pachtjaar begint op 1 april 2019.

Bezorging van het inschrijfbiljet moet gebeuren in een goed gesloten enveloppe met daarop in de linker bovenhoek de vermelding: “pachtinschrijving Par. H. Joh. de Doper”. U moet zelf voor een enveloppe zorgdragen.

Op het inschrijfbiljet moeten alle gevraagde persoonsgegevens van de inschrijver en indien van toepassing ook de naam van de niet-natuurlijke rechtspersoon (bijvoorbeeld een besloten vennootschap) worden ingevuld en het rvo-nummer. Verder is het nodig bij één of meerdere op het biljet aangegeven inschrijfmogelijkheden, de betreffende pachtprijsbieding in goed leesbare cijfers en letters te vermelden.

Het inschrijfbiljet bevat twee pagina’s welke beiden rechts onderaan door de inschrijver worden geparafeerd en verder op de tweede pagina worden gedateerd en ondertekend. Bijgevoegd moet worden een kopie van een geldig legitimatiebewijs en indien een niet-natuurlijk persoon inschrijft, naast het geldige legitimatiebewijs van de vertegenwoordiger van de niet-natuurlijke persoon, ook een kopie van een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel.
In het kader van de privacywetgeving vermelden wij dat de kopieën van de legitimaties die bij de inschrijving
moeten worden ingesloten, door ons worden vernietigd uiterlijk 1 maand nadat de kavels voor de aangegeven
periode via een getekende pachtovereenkomst zijn verpacht. Tevens zullen de legitimaties niet voor andere doelen
worden gebruikt dan voor de identificatie van de inschrijver voor deze verpachting bij inschrijving.
Het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier dient u in een goed gesloten enveloppe met daarop op de voorzijde goed leesbaar vermeld “Pachtinschrijving Par. H. Joh. de Doper” per post te laten bezorgen dan wel af te geven bij:

1. De Lorijn raadgevers o.g.
t.a.v. de heer J. van Vessem
Bezoekadres: Geerstraat 8 te Druten
Postadres: Postbus 145, 6650 AC Druten

2. Parochie Heilige Johannes de Doper
t.a.v. de heer H. Boot
Postadres: Pastoor van Winkelstraat 7
5374 BG Schaijk

Op welke wijze ook bezorgd, de enveloppen moeten vóór of op uiterlijk donderdag 6 december 2018 om 12.00 uur voormiddag ontvangen zijn op één van de bovengenoemde adressen.
Bij afgifte van de enveloppe op ons kantoor aan de Geerstraat 8 in Druten tijdens kantoortijden, wordt een bewijs van ontvangst afgegeven ervan uitgaande dat de afzender/bezorger zich met zijn naam en adres bekend maakt.
Overige voorwaarden en bepalingen, bekend maken van de inschrijfresultaten Het risico van te late dan wel onjuiste bezorging ligt onvoorwaardelijk bij de inschrijver.
Inschrijver is hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de uit de inschrijving en gunning voortvloeiende verplichtingen ook indien hij of zij namens een andere natuurlijke of rechtspersoon inschrijft.
Onvolledig ingevulde inschrijfformulieren en/of inschrijfformulieren met aanvullende voorwaarden van de zijde van inschrijver, kunnen ongeldig worden verklaard. Niet-ondertekende inschrijfbiljetten zijn ongeldig.

Indien blijkt dat de inschrijving van twee of meer bieders tot hetzelfde maximale pachtprijsresultaat leidt, zal deze twee of meer bieders de gelegenheid worden geboden opnieuw in te schrijven en zal gunning plaatsvinden op basis van het alsdan hoogst haalbare pachtprijsresultaat.
Maakt geen van hen van deze gelegenheid gebruik dan zal een gemachtigde van het bestuur de R.K. Parochie H. Joh. de Doper door loting uitmaken wie als hoogste inschrijver wordt aangemerkt.
De gesloten inschrijfenveloppen zullen op donderdag 6 december 2018 vanaf 14.30 uur worden geopend in het Parochiecentrum in Schaijk, Pastoor van Winkelstraat 7, 5374 BG Schaijk, in tegenwoordigheid van één of meer bestuursleden van de Parochie en van een rentmeester van De Lorijn raadgevers o.g.
Zij die hebben ingeschreven worden in de gelegenheid gesteld het openen en bekend maken van de inschrijvingen bij te wonen. Vanaf 14.10 uur bent u op die donderdag 6 december 2018 van harte welkom.
Inschrijvers zijn tot en met woensdag 19 december 2018 gehouden aan hun aanbod tot pacht.
De inschrijvers die niet uiterlijk die datum een verzoek van de rentmeester van De Lorijn raadgevers o.g. tot ondertekening van de pachtovereenkomst hebben ontvangen, kunnen na die datum door de eigenaar niet meer aan hun aanbod tot pacht worden gehouden.

Gunning/niet-gunning
Het staat de Parochie vrij om desgewenst en zonder opgaaf van redenen niet tot gunning over te gaan.
Als tot gunning wordt overgegaan zal dat gebeuren aan inschrijver(s) die met hun inschrijving(en), al dan niet gezamenlijk, tot het hoogste totaal pachtprijsresultaat voor verpachter leiden.
Uiterlijk 20 december 2018 zal voornoemde rentmeester, hetzij via e-mail hetzij telefonisch aan alle inschrijvers bekend maken of de Parochie tot gunning overgaat en zo ja aan welke inschrijver(s).

Ondertekening pachtovereenkomst
Binnen 24 uur nadat de rentmeester bekend heeft gemaakt dat de eigenaar tot gunning aan de betreffende inschrijver overgaat en deze de pachtovereenkomst ter ondertekening heeft aangeboden, zal deze inschrijver, ten overstaan van hem of zijn plaatsvervanger tot onvoorwaardelijke ondertekening overgaan van de aangeboden pachtovereenkomst waarvan de voorwaarden en bepalingen overeenkomstig de bij deze brochure gevoegde ontwerppachtovereenkomst
zullen zijn.

Verdere voorwaarden en bepalingen bij de inschrijving en verpachting
Pachter kan het betreffende gepachte vanaf de in de pachtovereenkomst genoemde ingangsdatum, nadat ondertekening van deze pachtovereenkomst door beide partijen heeft plaatsgevonden, in eigen gebruik en genot aanvaarden.

De verschuldigde jaarlijkse pachtsom die voor de gehele pachtperiode van zes jaar gelijk zal zijn, zal pachter aan verpachter voldoen voor of uiterlijk op 1 december van elk pachtjaar. Boven de door pachter te betalen pachtprijs, is pachter geen vergoeding aan verpachter verschuldigd voor de helft van de jaarlijkse waterschapslasten en/of ruilverkavelingslasten.
Dit doorberekenbare gedeelte wordt geacht in de pachtprijs te zijn opgenomen.

Nadere informatie is verkrijgbaar via
De Lorijn raadgevers o.g.
Telefoon: 0487-512147
E-mail: raadgevers@delorijn.nl of j.vanvessem@delorijn.nl
Nabijgelegen:
Gerelateerd aanbod:
Geen gerelateerd aanbod gevonden.
Contactgegevens:


Geerstraat 8, 6651 CA Druten
Telefoon: 0487-512147
E-mail: raadgevers@delorijn.nl
Internet: raadgevers.delorijn.nl