0487-512147 raadgevers@delorijn.nl Geerstraat 8, 6651 CA Druten Postbus 145 6650 AC Druten

Langelsestraat 0 ong RAVENSTEIN

Dit agrarisch object is onlangs verkocht
Fotopresentatie:
Klik op de foto om te vergroten Klik op de foto om te vergroten
Deel dit object:
Kenmerken:
Provincie  :  Noord-Brabant
Gemeente  :  Ravenstein
Type  :  Losse grond
Bouwtype  :  N.v.t.
Soort eigendom  :  volle eigendom
Status  :  Verkocht
Totaal hectare  :  3 ha 70 a 70 ca
Omvang  :  geheel perceel
Sectie  :  C
Perceel  :  410
Hectare  :  3
Are  :  70
Centiare  :  70
Omschrijving:
VERKOOP VIA INSCHRIJVING

Perceel goede cultuurgrond van 3.70.70 ha aan de Langelsestraat te Neerlangel/Ravenstein

Algemeen:
Goed verkaveld en ontsloten perceel vruchtbare cultuurgrond aan de Langelsestraat te Neerlangel/ Ravenstein.

Het perceel is vrij van pacht, huur en/of gebruik te aanvaarden onmiddellijk na de eigendomsoverdracht met dien verstande dat de jacht is verpacht tot 1 januari 2026.
De grondsoort is volgens de bodemkaart van Stiboka een kalkloze rivierkleigrond, bestaande uit zavel en lichte klei met een homogeen profiel; de gemiddeld hoogste grondwaterstand volgens deze bodemkaart is tussen de 40 en 80 cm beneden maaiveld en de gemiddeld laagste grondwaterstand meer dan 120 cm beneden maaiveld.
Planologie

Het perceel heeft in het bestemmingsplan 'Buitengebied Oss 2010' van de gemeente Oss de enkelbestemming 'Agrarisch' en de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 2'.
Op 20 januari 2017 is door de gemeente het voorontwerp bestemmingsplan 'Buitengebied – 2017' gepubliceerd. In dit nog niet van kracht zijnde bestemmingsplan staat voor het perceel als bestemming aangegeven de enkelbestemming 'Agrarisch met waarden', de dubbelbestemming 'Archeologie verwachtingswaarde hoog' en de gebiedsaanduiding 'overige zone - beperking veehouderij'.

De volledige bestemmingsplaninformatie is ook raadpleegbaar via www.ruimtelijkplannen.nl of via de gemeente Oss.

Kadastrale- en overige perceelsinformatie:
Het perceel is kadastraal bekend gemeente Ravenstein, sectie C, nummer 410 en groot 3.70.70 ha.

Het perceel is eigendom van R.K. Parochie Heilige Johannes de Doper te Schaijk.
Er zijn de eigenaar geen rechten van derden ten aanzien van het perceel bekend.
Een kadastrale kaart van het perceel is in de brochure opgenomen evenals een topografische kaart.

Betaalrechten en/of fosfaatrechten zijn niet in de verkoop begrepen.

Informatie over de inschrijving

Uitbrengen van een bieding:
Inschrijven is mogelijk door het doen van een bieding met het daarvoor ook in deze brochure opgenomen inschrijfbiljet dat daarvoor leesbaar en volledig ingevuld en ondertekend moet worden ingeleverd. De koopsom (aanbod tot koop) die u vermeldt is voor het gehele perceel en exclusief de bijkomende kosten zoals de notariskosten, kadasterkosten en eventuele overdrachtsbelasting (indien van toepassing). Die kosten komen ook voor rekening van de koper.

Het volledige ingevulde en ondertekende inschrijfformulier dient u in een goed gesloten envelop met daarop op de voorzijde vermeld: "Verkoop bij inschrijving Par. H. Joh. de Doper" uiterlijk op donderdag 16 november 2017 om 12:00 uur voormiddag per post te doen bezorgen dan wel persoonlijk af te (laten) geven bij één van de twee onderstaande adressen:
1. De Lorijn raadgevers o.g.
T.a.v. de heer J. van Vessem
Bezoekadres:
Geerstraat 8 te 6651 CA Druten
Postadres:
Postbus 145
6050 AC Druten

2. Parochie Heilige Johannes de Doper
T.a.v. de heer H. van der Heijden
Het Hofke 7
5374 HE Schaijk

U moet zelf voor een enveloppe zorgdragen. Op het inschrijfbiljet moeten alle gevraagde persoonsgegevens van de inschrijver staan. Indien de inschrijver een rechtspersoon is (bijvoorbeeld een besloten vennootschap) dienen daarvan tevens de volledige gegevens te worden vermeld.

Bijgevoegd moet worden een kopie van een geldig legitimatiebewijs en indien een niet-natuurlijk persoon inschrijft, naast het geldige legitimatiebewijs van de vertegenwoordiger van de niet- natuurlijke persoon, ook een kopie van een recent (niet ouder dan drie maanden) uittreksel van de Kamer van Koophandel.

Het inschrijfbiljet bevat twee pagina's welke beide rechts onderaan door de inschrijver worden geparafeerd en verder op de tweede pagina worden gedateerd en ondertekend.

Bij afgifte van de enveloppe op ons kantoor aan de Geerstraat 8 in Druten tijdens kantoortijden, wordt een bewijs van ontvangst afgegeven er van uitgaande dat de afzender/bezorger zich met zijn naam en adres bekend maakt.

Overige voorwaarden en bepalingen:
Het risico van te late dan wel onjuiste bezorging ligt onvoorwaardelijk bij de bieder. Bieder is hoofdelijk aansprakelijk voor nakoming van de uit de inschrijving en gunning voortvloeiende verplichtingen, ook indien hij of zij namens een andere natuurlijke of niet natuurlijke rechtspersoon inschrijft. Onvolledig ingevulde inschrijfbiljetten en/of inschrijfbiljetten met aanvullende voorwaarden van de zijde van de inschrijver en/of niet ondertekend, kunnen ongeldig worden verklaard. Indien blijkt dat twee of meer bieders voor eenzelfde koopsom hebben ingeschreven en deze koopsom tevens de hoogste ingediende is, dan wordt deze twee of meer bieders de gelegenheid geboden opnieuw in te schrijven. Maakt geen van hen van deze mogelijkheid gebruik dan zal een gemachtigde namens het bestuur van de R.K. Parochie H. Joh. de Doper door loting uitmaken wie als hoogste inschrijver wordt aangemerkt.

Openen inschrijfenveloppen:
De gesloten inschrijfenveloppen zullen op donderdag 16 november 2017 vanaf 14.30 uur worden geopend in het Parochiecentrum in Schaijk, Pastoor van Winkelstraat 7, 5374 BG Schaijk, door of namens een bestuurslid van de Parochie in tegenwoordigheid van een rentmeester-makelaar van De Lorijn raadgevers o.g.

Zij die hebben ingeschreven worden in de gelegenheid gesteld het openen en bekend maken van de inschrijvingen bij te wonen. Vanaf 14.10 uur bent u op die donderdag 16 november 2017 daar van harte welkom.
Inschrijvers zijn tot en met vrijdag 24 november 2017 gehouden aan hun aanbod tot koop.
De inschrijvers die niet uiterlijk die datum een verzoek van de rentmeester van De Lorijn raadgevers o.g. tot ondertekening van een koopovereenkomst hebben ontvangen, kunnen na die datum door de eigenaar niet meer aan hun aanbod tot koop worden gehouden.

Gunning/niet-gunning:
Het staat het bestuur van de Parochie Heilige Johannes de Doper vrij om desgewenst en zonder opgaaf van redenen niet tot gunning over te gaan.
Als tot gunning wordt overgegaan zal dat in beginsel gebeuren aan de hoogste inschrijver tenzij omstandigheden op basis van redelijkheid en billijkheid zich daartegen verzetten. Uiterlijk vrijdag 24 november 2017 zal voornoemde rentmeester, hetzij via e-mail hetzij telefonisch aan alle inschrijvers bekend maken of de Parochie tot gunning overgaat en zo ja aan wie.

Ondertekening koopovereenkomst:
Binnen 2 werkdagen nadat de rentmeester bekend heeft gemaakt dat de eigenaar tot gunning overgaat, zal de door hem daartoe uitgenodigde inschrijver ten overstaan van de rentmeester of zijn plaatsvervanger van De Lorijn raadgevers o.g. te Druten, tot onvoorwaardelijke ondertekening overgaan van de aangeboden koopovereenkomst waarvan de voorwaarden en bepalingen gelijkluidend zijn aan de voorwaarden en bepalingen zoals opgenomen in de als bijlage 3 aan de informatiebrochure gehechte concept-koopovereenkomst.

Waarborgsom, bankgarantie:
Tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen van koper, zal deze binnen twee werkdagen na ondertekening van de koopovereenkomst door koper, een waarborgsom van 10% van de koopsom storten op bankrekening NL 37 RABO 0143 1160 02 of NL94 ABNA 0528 9379 28 ten name van De Vree Van Drongelen Notarissen - Adviseurs te Berghem, Burg. Van Erpstraat 16, 5351 AW, danwel een schriftelijke door een in Nederland gevestigde bankinstelling afgegeven bankgarantie doen stellen bij genoemd notariskantoor voor een bedrag van 10% van de koopsom. E.e.a. conform de bepalingen in de concept-koopovereenkomst.

Juridische en feitelijke levering en betaling van de koopsom en kosten:
De juridische- (dat is de aktepassering bij de notaris) en feitelijke levering zal plaatsvinden op donderdag 4 januari 2018. Het verkochte wordt vrij van pacht, huur en gebruiksrechten geleverd met uitzondering van de lopende jachthuurovereenkomst zoals vermeld op pagina 2 van deze brochure. De betaling van de koopsom en de op de overdracht en levering vallende kosten zal eveneens plaatsvinden bij de aktepassering op 4 januari 2018. Deze kosten zijn volgens het notariskantoor die de eigendomsoverdracht zal verzorgen naar het prijspeil van 2017, indicatief te stellen op € 633,60. Deze kosten kunnen afhankelijk van de omstandigheden van het geval, zoals bijvoorbeeld een prijsstijging van kadasterkosten per 1 januari aanstaande, of meerdere recherchekosten in verband met meerdere personen die bij de akte betrokken kunnen zijn, soms iets hoger uitvallen dan hierboven als indicatie vermeld. Mocht u hierover meer willen weten dan kunt u daarover het beste zelf contact opnemen met notaris mr. R. van Drongelen van het notariskantoor De Vree en Van Drongelen te Berghem of één van zijn kantoorgenoten, telefoon 0412- 487111.

Onderzoeksplicht:
Deze informatiebrochure is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld om een beeld te geven van het te koop aangeboden object. Aan deze brochure kunnen echter geen rechten worden ontleend en ontslaan de (aspirant) kopers niet van hun eigen onderzoeks-verantwoordelijkheid.

De overige voorwaarden waaronder de koop geschiedt zijn eveneens opgenomen in de in de informatiebrochure opgenomen concept-koopovereenkomst.

Nadere informatie:
Verkrijgbaar via De Lorijn raadgevers o.g.
Telefoon: 0487-512147
E-mail: raadgevers@delorijn.nl of j.vanvessem@delorijn.nlNabijgelegen:
Gerelateerd aanbod:
Geen gerelateerd aanbod gevonden.
Contactgegevens:


Geerstraat 8, 6651 CA Druten
Telefoon: 0487-512147
E-mail: raadgevers@delorijn.nl
Internet: raadgevers.delorijn.nl