0487-512147 raadgevers@delorijn.nl Geerstraat 8, 6651 CA Druten Postbus 145 6650 AC Druten

Nijburgsestraat 0 ong RANDWIJK

Dit agrarisch object is onlangs verkocht
Fotopresentatie:
Deel dit object:
Kenmerken:
Provincie  :  Gelderland
Gemeente  :  Heteren
Type  :  Losse grond
Bouwtype  :  N.v.t.
Soort eigendom  :  volle eigendom
Status  :  Verkocht
Totaal hectare  :  4 ha 20 a 75 ca
Omschrijving:
VERKOOP BIJ INSCHRIJVING van een perceel weiland aan de Nijburgsestraat te Randwijk

Algemene informatie
Goed verkaveld en ontsloten perceel vruchtbare cultuurgrond (weiland) met een kadastrale oppervlakte van 4.20.75 ha, gelegen aan de openbare weg genaamd Nijburgsestraat te Randwijk.

De kavel is kadastraal bekend gemeente Heteren, sectie F nummers 358 en 463.

De grondsoort is volgens de bodemkaart een zware rivierklei (Rn44C) met grondwatertrap V.
De cultuur is momenteel weiland.

Planologie
Het perceel heeft in het bestemmingsplan 'Buitengebied Overbetuwe', vastgesteld op 30 april 2014, de enkelbestemming 'Agrarisch' en de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologische verwachting 3' en de gebiedsaanduiding 'Waardevol landschap'.

Bestemming 'Agrarisch' (samenvatting)
De voor Agrarisch aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. de uitoefening van een agrarisch bedrijf, met dien verstande dat niet-grondgebonden agrarische bedrijven niet zijn toegestaan, met uitzondering van:
- (…);
- (…);
- de overige bestaande niet-grondgebonden agrarische bedrijven;
b. het houden van dieren uitsluitend op de begane grondvloer;
c. hobbymatig agrarisch grondgebruik;
d. (…);
e. (…);
f. (…);
g. de bestaande (verblijfs)recreatieve voorzieningen;
h. teeltondersteunende voorzieningen;
i. extensieve dagrecreatie met bijbehorende wegen en paden;
j. (…);
k. (…);
l. water en voorzieningen voor de waterhuishouding;
m. de bestaande nutsvoorzieningen;
n. evenementen als medegebruik gedurende maximaal 7 aaneengesloten dagen inclusief opbouw en afbraak van bijbehorende voorzieningen;
o. (…);
p. (…);
met bijbehorende gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ontsluitingsvoorzieningen, parkeervoorzieningen binnen het bouwvlak, groenvoorzieningen, tuinen en erven.

Dubbelbestemming 'Waarde - Archeologische verwachting 3' (samenvatting)
De voor Waarde - Archeologische verwachting 3 aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemmingen (artikel 3 tot en met 29), mede bestemd voor het behoud en de bescherming van te verwachten archeologische resten in de bodem.

Gebiedsaanduiding 'Waardevol landschap' (samenvatting)
De gronden ter plaatse van de aanduiding 'waardevol landschap' zijn, behalve voor de daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor het beschermen en ontwikkelen van de bijzondere kwaliteiten van het waardevol landschap.

Specifieke gebruiksregels
Een besluit tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het afwijken van de bouw- of gebruiksregels of voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde of werkzaamheden, dan wel voor het toepassen van een in het plan opgenomen wijzigingsbevoegdheid ter plaatse van de aanduiding 'waardevol landschap' wordt uitsluitend genomen voor zover dit besluit:
geen aantasting van de bijzondere kwaliteiten van het waardevol landschap tot gevolg heeft, of;
het besluit leidt tot behoud of versterking van die bijzondere kwaliteiten.

Nadere informatie en/of aanvraag inschrijfbiljetten
De Lorijn raadgevers o.g.
0487 – 51 21 47
www.delorijn.nl
raadgevers@delorijn.nl

Nabijgelegen:
Gerelateerd aanbod:
Geen gerelateerd aanbod gevonden.
Contactgegevens:


Geerstraat 8, 6651 CA Druten
Telefoon: 0487-512147
E-mail: raadgevers@delorijn.nl
Internet: raadgevers.delorijn.nl