0487-512147 raadgevers@delorijn.nl Geerstraat 8, 6651 CA Druten Postbus 145 6650 AC Druten

Wylerbaan 0 ong GROESBEEK

Fotopresentatie:
Klik op de foto om te vergroten Klik op de foto om te vergroten
Deel dit object:
Kenmerken:
Provincie  :  Gelderland
Gemeente  :  Groesbeek
Type  :  Landbouwgrond
Bouwtype  :  N.v.t.
Soort eigendom  :  volle eigendom
Status  :  Verkocht
Totaal hectare  :  4 ha 17 a 75 ca
Omschrijving:
!!!VERKOOP BIJ INSCHRIJVING!!!

Landbouwgrond, 4.17.75 ha nabij de Wylerbaan te Groesbeek

Algemeen:
Het perceel ligt goed bereikbaar vanaf een goed geasfalteerde zijweg (richting huisnummer 14 A) van de Wylerbaan te Groesbeek.

De kadastrale aanduidingen van het perceel betreffen Groesbeek sectie O nummers 176 en 177 zoals zichtbaar op de kaart.

Uit de door Stichting Bodemkartering opgestelde bodemkaart blijkt dat er bij het oostelijke deel sprake is van een vorstvaaggrond (Zb 23) bestaande uit lemig fijn zand.

Het westelijke deel betreft een ooivaaggrond met roest beginnend dieper dan 80 cm (Ld 5) kalkloze ooivaaggrond bestaande uit zandige leem in situ.

De grondwatertrap VII* is van toepassing, dit betekent dat er sprake is van een beter ontwaterd deel van grondwatertrap VII waarbij een gemiddeld hoogste grondwaterstand dieper dan 80 cm beneden maaiveld geldend is en een gemiddeld laagste grondwaterschand dieper dan 120 cm beneden maaiveld.

Planologie:
Het object ligt in het bestemmingsplan "Buitengebied Groesbeek" zoals dit door de raad van de gemeente Groesbeek is vastgesteld.

Volgens dit bestemmingsplan heeft het object de bestemming "Agrarisch met waarden – Natuur- en landschapswaarden" zoals beschreven in artikel 3 van de bestemmingsplanvoorschriften.

Daarnaast is de dubbelbestemming "Waarde – Archeologie verwachtingswaarden" (artikel 18) van toepassing en aan de westzijde van het perceel deels ook de dubbelbestemming "Waarde – Archeologische vindplaatsen" (artikel 19).

Verder zijn op het gehele object de aanduidingen "Plateau" (artikel 16.5.4) en "Openheid" (artikel 26.6) geldend en bij het kadastrale nummer 177 de aanduiding "Recreatieweg" (artikel 3).

Wij beschikken op ons kantoor over complete voorschriften. Vanzelfsprekend kunt u desgewenst navraag doen op het gemeentehuis te Groesbeek of de website www.ruimtelijkeplannen.nl raadplegen.


Ruilverkaveling Groesbeek en erfdienstbaarheden:
De percelen met de kadastrale nummers 176 en 177 waren in het verleden onderdeel van de "Ruilverkaveling van het blok genaamd Groesbeek" waarbij in de in de hierbij behorende notariële akte van 15 mei 2003 de navolgende erfdienstbaarheden zijn beschreven:

"Ten behoeve van de kavel(s) … 009.512, 009.513 … en ten laste van de kavel(s) 007.017 en 007.018 wordt gevestigd de erfdienstbaarheid van weg om te komen en te gaan van en naar de openbare weg, de Wylerbaan, naar en van het heersend erf uit te oefenen op de voor het dienend erf minst bezwarende wijze. Het onderhoud van de uitweg komt ten laste van het heersend alswel het dienend erf naar de mate van gebruik"

De kavels 009.512 en 009.513 betreffen hierbij respectievelijk de kadastrale nummer 176 en 177 en daarmee de heersende erven.

Het dienende erf in de vorm van kavel 007.017 betreft het kadastrale nummer 68 van de gemeente Berg en Dal waarop de geasfalteerde weg aanwezig is. Ook het tussenliggende perceel met het kadastrale nummer 412 (voorheen 69) betreft als kavel 007.018 een dienend erf, hierbij is tevens het volgende beschreven:

"Ten behoeve van de kavel(s) … 009.512 en 009.513 … en ten laste van de kavel 007.018 wordt gevestigd de erfdienstbaarheid van weg tot het hebben en houden van een doorsteek door de ecologische verbindingszone om te komen en te gaan van en naar de openbare weg naar en van het heersend erf uit te oefenen over een strook ter breedte van vijf meter. Het onderhoud van de uitweg komt ten laste van het heersend erf."

Bij het perceel met het kadastrale nummer 177 is verder het volgende nog van belang:

"Ten behoeve van de kavels 009.019 en 009.035, als heersend erf, en ten laste van de kavels … 009.513 … , als dienend erf, wordt gevestigd de erfdienstbaarheid van weg tot het hebben en houden van een wandelpad over een strook grond ter breedte van twee meter. De eigenaar (eigenaren) van het dienend erf behoudt (behouden) zich het recht voor om in geval van een dreigende veeziekte dit pad tijdelijk af te kunnen sluiten, mits de daartoe bevoegde instantie daartoe adviseert."

Productie- en/of betalingsrechten:
Er zijn geen productie- en/of betalingsrechten bij deze landbouwgrond beschikbaar.

Oplevering en aanvaarding:
In overleg.

Informatie:
Het inschrijfformulier maakt deel uit van de informatiebrochure welke u op kunt vragen bij ons kantoor.
De inschrijving sluit op 1 februari 2017.
Voor meer informatie kunt u daarvoor contact opnemen met De Lorijn raadgevers-makelaars o.g. telefoonnummer 0487 - 51 21 47 of e-mail raadgevers@delorijn.nl.

De vermelde informatie is van algemene aard en niet meer dan een uitnodiging om in overleg te treden. Aan de inhoud van deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Nabijgelegen:
Gerelateerd aanbod:
Geen gerelateerd aanbod gevonden.
Contactgegevens:


Geerstraat 8, 6651 CA Druten
Telefoon: 0487-512147
E-mail: raadgevers@delorijn.nl
Internet: raadgevers.delorijn.nl