0487-512147 raadgevers@delorijn.nl Geerstraat 8, 6651 CA Druten Postbus 145 6650 AC Druten

Zevenheuvelenweg 0 ong BERG EN DAL

Dit agrarisch object is verkocht
Fotopresentatie:
Klik op de foto om te vergroten Klik op de foto om te vergroten Klik op de foto om te vergroten Klik op de foto om te vergroten
Deel dit object:
Kenmerken:
Provincie  :  Gelderland
Gemeente  :  Groesbeek
Type  :  Losse grond
Bouwtype  :  N.v.t.
Soort eigendom  :  volle eigendom
Status  :  Verkocht
Totaal hectare  :  3 ha 68 a 80 ca
Omvang  :  geheel perceel
Sectie  :  A
Perceel  :  1231
Hectare  :  3
Are  :  68
Centiare  :  80
Omschrijving:
Perceel bouwland gelegen aan de Zevenheuvelenweg te Berg en Dal

Omschrijving
Aan de Zevenheuvelenweg te Berg en Dal ter hoogte van (globaal) de huisnummers 48 en 50 is gelegen het perceel landbouwgrond, kadastraal bekend gemeente Groesbeek, sectie A, nummer 1231, groot ca. 3 ha 68 a en 80 ca. Het perceel is van meerdere kanten zelfstandig toegankelijk en is deels omzoomd door loofbomen en struweel. Een gedeelte van het perceel bestaat uit een pad en de weg aan de zuidzijde van het perceel, Valkenlaagte, is voor een gedeelte onderdeel van voornoemd perceel.


Planologie
Het perceel is gelegen binnen het bestemmingsplan 'Buitengebied Groesbeek' van de gemeente Berg en Dal, vastgesteld door de raad van de toenmalige gemeente Groesbeek op 29 augustus 2013.

De volgende bestemmingen en gebiedsaanduidingen zijn van toepassing op het perceel:

- Enkelbestemming 'Agrarisch met waarden – Natuur- en Landschapswaarden'.
- Dubbelbestemming 'Waarde – Archeologische verwachtingswaarden'.
- Gebiedsaanduiding: 'stuwwal'.
- Gebiedsaanduiding: 'ehs-verweving'.

Een zeer smalle strook aan de oostelijke zijde van het perceel, waarop een pad is gelegen naast de woonbestemming, heeft de bestemming 'Gemengd - 2', met de dubbelbestemming 'Waarde – Archeologische verwachtingswaarden', de functieaanduiding 'specifieke vorm van gemengd – 43' en de aanduiding 'stuwwal'.

Voor een volledige weergave van de planologie wordt verwezen naar het bestemmingsplan, te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Bodem
Het betreft een hooggelegen perceel van goede kwaliteit te classificeren als een ooivaaggrond met grondwatertrap VII (Ld5g-VII).

Erfdienstbaarheden en bijzondere verplichtingen
Voor het te verkopen perceel geldt dat de erfdienstbaarheid van toegang tot het perceel geldt om te komen én te gaan naar het perceel vanaf de Zevenheuvelenweg. Hiervoor is de weg naar het Holtheurnsche Hof het dienend erf voor het te koop aangeboden heersende erf.

Het aangeboden perceel strekt zich uit over een gedeelte van de weg ten zuiden van het perceel, Valkenlaagte. Over de breedte van het perceel behoort de noordelijke helft van de weg bij het te verkopen perceel. Tevens is een smalle strook aan de oostzijde van het perceel ingericht als openbaar pad.

Bij verkrijging van het perceel is een beroep gedaan op vrijstelling van overdrachtsbelasting als bedoeld in artikel 15 lid 1 onderdeel q Wet op belastingen van rechtsverkeer. Partijen zijn in de titel van aankomst een kettingbeding overeengekomen dat koper de destijds niet geheven overdrachtsbelasting alsnog verschuldigd is als de bedrijfsmatige exploitatie van het gekochte ten behoeve van de landbouw eindigt vóór 16 november 2022, welke voorwaarde tevens geldt bij de huidige verkoop van het perceel.

Pacht en jachthuur
Op het aangeboden perceel is een jachthuurovereenkomst van toepassing en is het perceel geliberaliseerd verpacht tot en met 31 december 2018.

Aanvaarding, levering, betaling
In overleg.
Nabijgelegen:
Gerelateerd aanbod:
Geen gerelateerd aanbod gevonden.
Contactgegevens:


Geerstraat 8, 6651 CA Druten
Telefoon: 0487-512147
E-mail: raadgevers@delorijn.nl
Internet: raadgevers.delorijn.nl