0487-512147 raadgevers@delorijn.nl Geerstraat 8, 6651 CA Druten Postbus 145 6650 AC Druten

Den Dam 0 ong HUISSELING

Prijs op aanvraag 

Fotopresentatie:
Deel dit object:
Kenmerken:
Provincie  :  Noord-Brabant
Gemeente  :  Ravenstein
Type  :  Losse grond
Bouwtype  :  N.v.t.
Soort eigendom  :  volle eigendom
Status  :  Beschikbaar
Totaal hectare  :  5 ha 72 a 75 ca
Omschrijving:
VERPACHTING VIA INSCHRIJVING (voor zes jaar)
2 percelen cultuurgrond omgeving Ravenstein en Huisseling

Pachtvorm
Geliberaliseerde pacht voor 6 jaar in de zin van art. 7:397 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek.

Ingangsdatum pacht
1 januari 2020

Inschrijving is mogelijk op:
Kavel I
Gelegen aan de verharde weg Den Dam (via De Beers) te Huisseling, kadastraal bekend
gemeente Ravenstein, sectie D, nrs. 500 en 501, zoals dit perceel globaal is aangeduid met een
rode blokarcering op de omgevingskaart op de voorzijde van deze Informatiebrochure bij de
woorden “Pomona”, als ook met een enkele lijnarcering van het te verpachten perceel op de
kadastrale kaart schaal 1:2.500 met de aanduiding Kavel I.
De kadastrale oppervlakte is 3.71.60 ha.
De cultuur is momenteel bouwland.

Kavel II
Gelegen aan de verharde weg genaamd Bulk ten zuiden van het bedrijventerrein “De Bulk” bij
Ravenstein/Huisseling. Kadastraal bekend gemeente Ravenstein, sectie E, de nrs. 1337 geheel en 1339 gedeeltelijk, zoals dit perceel globaal is aangegeven met een rode blokarcering op de
omgevingskaart op de voorzijde van deze Informatiebrochure ten oosten van de weg De Beers en ten zuiden van de weg Bulk, als ook met een enkele lijnarcering van het te verpachten perceel op een kaart met kadastrale ondergrond met de aanduiding Kavel II.
De perceelsoppervlakte is ± 2.01.15 ha.
De cultuur is momenteel bouwland. De grond wordt door de huidige pachter voor het nieuwe
seizoen geploegd opgeleverd.

Wijze van inschrijving
Alleen kan worden ingeschreven met gebruikmaking van het inschrijfbiljet. De pachtprijs
die u vermeldt voor de kaveloppervlakte bij de betreffende kavel, is de jaarlijkse pachtprijs en geldt voor alle zes de pachtjaren welke lopen vanaf 1 januari tot en met 31 december van het
betreffende pachtjaar, waarvan het eerste pachtjaar begint op 1 januari 2020.
Bezorging van het inschrijfbiljet moet gebeuren in een goed gesloten enveloppe met daarop op de voorzijde goed leesbaar vermeld: “pachtinschrijving Par. H. Joh. de Doper”.
U moet zelf voor een enveloppe zorgdragen.
Op het inschrijfbiljet moeten alle gevraagde persoonsgegevens van de inschrijver en indien van
toepassing ook de naam van de niet-natuurlijke rechtspersoon (bijvoorbeeld een besloten
vennootschap, maatschap of Vennootschap onder firma) worden ingevuld en het rvo-nummer.
Verder is het nodig bij één of meerdere op het biljet aangegeven inschrijfmogelijkheden, de
betreffende pachtprijsbieding in goed leesbare cijfers en letters te vermelden.

Het inschrijfbiljet bevat twee pagina’s welke rechts onderaan door de inschrijver worden
geparafeerd en op de daarvoor aangewezen plaatsen wordt gedateerd en ondertekend.
Bijgevoegd moet worden een kopie van een geldig legitimatiebewijs en indien een niet-natuurlijk
persoon inschrijft, naast het geldige legitimatiebewijs van de vertegenwoordiger van de niet-natuurlijke persoon, ook een kopie van een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel.
In het kader van de privacywetgeving vermelden wij dat de kopieën van de legitimaties die bij de inschrijving moeten worden ingesloten, door ons worden vernietigd uiterlijk 1 maand nadat de kavels voor de aangegeven periode via een getekende pachtovereenkomst zijn verpacht. Tevens zullen de legitimaties niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan voor de identificatie van de inschrijver voor deze verpachting bij inschrijving.

Het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier dient u in een goed gesloten enveloppe
met daarop op de voorzijde goed leesbaar vermeld “Pachtinschrijving Par. H. Joh. de Doper”
per post te laten bezorgen dan wel af te geven bij:

Parochie Heilige Johannes de Doper, t.a.v. dhr. H. Boot
Postadres: Pastoor van Winkelstraat 1
5374 BG Schaijk

of

De Lorijn raadgevers o.g., t.a.v. de heer J. van Vessem
Bezoekadres: Geerstraat 8 te Druten
Postadres: Postbus 145, 6650 AC Druten

Op welke wijze ook bezorgd, de enveloppen moeten vóór of op vrijdag 20 december 2019 om 12.00 uur voormiddag ontvangen zijn op één van de bovengenoemde adressen.
Bij afgifte van de enveloppe op ons kantoor aan de Geerstraat 8 in Druten tijdens kantoortijden,
wordt een bewijs van ontvangst afgegeven ervan uitgaande dat de afzender/bezorger zich met zijn naam en adres bekend maakt.


Overige voorwaarden en bepalingen, bekend maken van de inschrijfresultaten
Het risico van te late dan wel onjuiste bezorging ligt onvoorwaardelijk bij de inschrijver.
Inschrijver is hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de uit de inschrijving en gunning
voortvloeiende verplichtingen ook indien hij of zij namens een andere natuurlijke of rechtspersoon
inschrijft.

Onvolledig ingevulde inschrijfformulieren en/of inschrijfformulieren met aanvullende voorwaarden
van de zijde van inschrijver, kunnen ongeldig worden verklaard.
Niet-ondertekende inschrijfbiljetten zijn ongeldig.
Indien blijkt dat de inschrijving van twee of meer bieders tot hetzelfde maximale pachtprijsresultaat leidt, zal deze twee of meer bieders de gelegenheid worden geboden opnieuw in te schrijven en zal gunning plaatsvinden op basis van het alsdan hoogst haalbare pachtprijsresultaat. Maakt geen van hen van deze gelegenheid gebruik, dan zal een gemachtigde van het bestuur de R.K. Parochie H. Joh. de Doper door loting uitmaken wie als hoogste inschrijver wordt aangemerkt.

De gesloten inschrijfenveloppen zullen op vrijdag 20 december 2019 vanaf 14.00 uur worden
geopend in het Parochiecentrum in Schaijk, Pastoor van Winkelstraat 1, 5374 BG Schaijk, in
tegenwoordigheid van één of meer bestuursleden van de Parochie en van een rentmeester van
De Lorijn raadgevers o.g.

Zij die hebben ingeschreven worden in de gelegenheid gesteld het openen en bekend maken van
de inschrijvingen bij te wonen. Vanaf 13.45 uur bent u op die vrijdag 20 december 2019 van
harte welkom (toegang via de zij-ingang).

Inschrijvers zijn tot en met vrijdag 10 januari 2020 gehouden aan hun aanbod tot pacht.
De inschrijvers die niet uiterlijk die datum een verzoek van de rentmeester van
De Lorijn raadgevers o.g. tot ondertekening van de pachtovereenkomst hebben ontvangen,
kunnen na die datum door de eigenaar niet meer aan hun aanbod tot pacht worden gehouden.

Gunning/niet-gunning
Het staat de Parochie vrij om desgewenst en zonder opgaaf van redenen niet tot gunning over te
gaan. Als tot gunning wordt overgegaan zal dat gebeuren aan inschrijver(s) die met hun
inschrijving(en), al dan niet gezamenlijk, tot het hoogste totaal pachtprijsresultaat voor verpachter
leiden.
Uiterlijk 10 januari 2020 zal voornoemde rentmeester, hetzij via e-mail hetzij telefonisch aan alle
inschrijvers bekend maken of de Parochie tot gunning overgaat en zo ja aan welke inschrijver(s).

Ondertekening pachtovereenkomst
Binnen 24 uur nadat de rentmeester bekend heeft gemaakt dat de eigenaar tot gunning aan de
betreffende inschrijver overgaat en deze de pachtovereenkomst ter ondertekening heeft
aangeboden, zal deze inschrijver, ten overstaan van hem of zijn plaatsvervanger tot
onvoorwaardelijke ondertekening overgaan van de aangeboden pachtovereenkomst waarvan de
voorwaarden en bepalingen overeenkomstig de bij deze brochure gevoegde ontwerppachtovereenkomst zullen zijn.

Verdere voorwaarden en bepalingen bij de inschrijving en verpachting:
Pachter kan het betreffende gepachte vanaf de in de pachtovereenkomst genoemde
ingangsdatum, nadat ondertekening van deze pachtovereenkomst door beide partijen heeft
plaatsgevonden, in eigen gebruik en genot aanvaarden. Het ploegen van kavel II zal door de thans zittende pachter worden uitgevoerd voorafgaande aan het aanstaande groeiseizoen.
De verschuldigde jaarlijkse pachtsom die voor de gehele pachtperiode van zes jaar gelijk zal zijn,
zal pachter aan verpachter voldoen voor of uiterlijk op 1 december van elk pachtjaar.
Boven de door pachter te betalen pachtprijs, is pachter geen vergoeding aan verpachter
verschuldigd voor de helft van de jaarlijkse waterschapslasten en/of ruilverkavelingslasten.
Dit doorberekenbare gedeelte wordt geacht in de pachtprijs te zijn opgenomen.
Overige voorwaarden zijn opgenomen in de ontwerp-pachtovereenkomst, alsmede het
inschrijfbiljet die beiden in deze brochure zijn opgenomen.

Nadere informatie
De Lorijn raadgevers o.g.
Telefoon: 0487-512147
E-mail: raadgevers@delorijn.nl of j.vanvessem@delorijn.nl
Nabijgelegen:
Gerelateerd aanbod:
Geen gerelateerd aanbod gevonden.
Contactgegevens:


Geerstraat 8, 6651 CA Druten
Telefoon: 0487-512147
E-mail: raadgevers@delorijn.nl
Internet: https://raadgevers.delorijn.nl