0487-512147 raadgevers@delorijn.nl Geerstraat 8, 6651 CA Druten Postbus 145 6650 AC Druten

Locatieontwikkeling en Grondexploitatie

Door plannen van overheden of particulieren kan de functie van de gronden wijzigen. Dit kan bijvoorbeeld één woning betreffen of een hele woonwijk.. Ook kan het herontwikkeling zijn van een binnenstedelijke locatie of herstructurering van een bedrijventerrein. In geval van locatieontwikkeling is er tussen de overheid (vaak een gemeente) en de particulier veel af te spreken; welke functie krijgt de grond, wat mag er op gebouwd worden, moet er nog worden aangekocht? Maar ook wat moet de gemeente doen om tot de functiewijziging te komen. De gemeente wil in dat geval de kosten die zij maakt in rekening willen brengen van de particulier. Een overeenkomst tussen de gemeente en de particulier is vaak de eerste stap van een locatieontwikkeling.

Ook kan het zijn dat de overheid en de particulier geen overeenstemming bereiken over de locatieontwikkeling. De overheid kan dat in een exploitatieplan vastleggen hoe de locatieontwikkeling wordt bekostigd.

Wij kunnen u bijstaan bij de keuze om een bepaald gebied al dan niet in ontwikkeling te nemen en hoe dit moet worden aangepakt. Welke keuzen liggen daarbij voor en welke posities nemen partijen in. Gaat een particulier zelf ontwikkelen of wenst de overheid de ontwikkeling uit te voeren. Wij kunnen u begeleiden in de onderhandelingen om te komen tot een overeenkomst of in het opstellen van een exploitatieplan dat is afgestemd op een juist juridisch kader en de feitelijke omstandigheden. Ook beschikken wij over ruime ervaring in het opstellen van anterieure en posterieure overeenkomsten waarin dit 'kostenverhaal' juridisch wordt verankerd.

Grondbeleid

De overheid wordt met regelmaat geconfronteerd met vragen over grondbeleid. Of het nu gaat om het verkopen van snippergroen of het realiseren van een woningbouwlocatie op basis van een samenwerkingsverband met private partijen, in alle gevallen is het prettig terug te kunnen vallen op vastgestelde beleidsuitgangspunten. Wij kunnen u begeleiden bij de vorming van uw standpunt over beleiduitgangspunten op het gebied van grond en locatieontwikkeling.. Denk daarbij aan een nota grondbeleid, een nota uitgiftebeleid, grondprijsbeleid of bijvoorbeeld een nota verkoop restgroen.

Wet voorkeursrecht gemeenten

Deze wet geeft de overheid de mogelijkheid om voorkeursrecht te vestigen en daarbij met voorrang een onroerende zaak te verwerven. Een verkoper kan dan pas tot vervreemding overgaan nadat de overheid in de gelegenheid is gesteld de onroerende zaak te kopen.

Binnen het kader van de Wvg kunnen wij u adviseren over de mogelijke inzet van het voorkeursrecht, de besluitvorming, het opstellen van taxaties en het voeren van onderhandelingen in het kader van Wvg aanbiedingen.