0487-512147 raadgevers@delorijn.nl Geerstraat 8, 6651 CA Druten Postbus 145 6650 AC Druten

Grondverwerving en onteigening

Voor zeer uiteenlopende doelen kan het noodzakelijk zijn gronden of opstallen te verwerven of aan te kopen. Denk bijvoorbeeld aan de aankoop van gronden of opstallen ten behoeve van woningbouw, kantoorparken, bedrijventerreinen, stads- en dorpsvernieuwing, snelwegen, spoorlijnen en alle vormen van regionale en lokale infrastructuur, maar ook landinrichting, natuur, ecologische hoofdstructuur (EHS), glastuinbouwreconstructie, rivierverbreding, dijkverbetering en water.

Grondverwerving vraagt een bijzondere aanpak vanwege de vele emoties die dit proces bij grondeigenaren en grondgebruikers kan oproepen. Wij zijn in staat om de diverse belangen van partijen samen te brengen en op een professionele manier het grondverwervingsproces te begeleiden en uit te voeren. Door onze taxatiekennis kunnen wij daarnaast niet alleen de onderhandelingen begeleiden, maar ook de waarde of schadeloosstelling bepalen. Dit zorgt voor daadkracht in de onderhandelingen.

Grondverwerving in grote projecten

Bij projecten zoals dijkverbetering, snelwegaanleg of verbreding, rivierverbreding etc. is vaak sprake van een verscheidenheid aan te verwerven gronden. Onze rentmeesters en taxateurs zijn er in thuis om taxaties van verschillende functies te maken. Ook kunnen wij voor u een projectorganisatie voor de grondverwerving inrichten en daarmee te zorgen voor een zorgvuldige project- en procesmatige aanpak.

Onteigening

Helaas lukt het niet altijd om binnen de kaders die wij met onze opdrachtgevers stellen tot aankoop of verkoop te komen. In het geval de ontwikkeling toch moet worden doorgezet, kan door de overheid onteigening worden ingezet.. Juist als onteigening wordt ingezet is het nodig de belangen van partijen goed te behartigen. Onteigening is zeer ingrijpend voor de eigenaren en gebruikers, waardoor daar op een zorgvuldige wijze mee moet worden omgegaan. Wij begeleiden zowel overheden als particulieren bij een onteigening totdat er overeenstemming is bereikt of de onteigening onherroepelijk is uitgesproken.

Voor overheden begeleiden wij tevens de onteigeningsprocedure zelf. Deze procedure bestaat uit een administratief deel en een gerechtelijk deel. Het administratieve deel van deze onteigening vindt plaats door een onderbouwd verzoek te richten aan De Kroon. Het gerechtelijke deel van de onteigening wordt gestart nadat het administratieve deel is afgerond en vervolgens blijkt dat het perceel alsnog niet kan worden verworven.