0487-512147 raadgevers@delorijn.nl Geerstraat 8, 6651 CA Druten Postbus 145 6650 AC Druten

Planschade en nadeelcompensatie

Wordt er ergens gebouwd waarvoor de bestemming moet worden aangepast, dan kan het zijn dat de omliggende objecten in waarde dalen. Ook kan het zijn dat bedrijven in de omgeving worden geconfronteerd met een inkomstendaling. In dat geval kunnen de eigenaren van die omliggende percelen een beroep doen op een tegemoetkoming in de planschade als bedoeld in artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro).

Daar waar de overheid nieuwe projecten realiseert, schuilt het risico van planschade voor de omliggende objecten. Deze planschaderisico's kunnen zich in vele gedaanten voordoen. Om de risico's in te dekken kan het wenselijk zijn om voorafgaand aan het project inzicht te hebben in de omvang van de te verwachten planschade.

Nadeelcompensatie

Ook rechtmatig handelen van de overheid, anders dan de wijziging van de bestemming, kan in voorkomende gevallen voor derden leiden tot aanzienlijke schades. Het in beeld brengen van de omvang van deze schade en de mate waarin deze vergoed dient te worden is specialistenwerk. Onze adviseurs zijn thuis in dit vakgebied en kunnen u hier nader over informeren.

Tags: ruim